GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Ogłoszenia i konkursy
Liczba odwiedzin kategorii: 48914


Osoba publikująca: Tomasz Pończocha
Data publikacji: 2005-06-13

 Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia kart adresowych zabytków 2021-11-15
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-11-04
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 2021-11-04
Obwieszczenie o zawieszeniu przedsięwzięcia polegającego na: ?budowie oczyszczalni ścieków na działkach nr 1912, 1913, 1914, 1915, 1923, 3150 (stan przed scaleniem gruntów) w miejscowości Nowy Borek. 2021-10-26
Zarządzenie Nr 297/2021 Burmistrza Błażowej z dnia 27.10.2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Błażowej gm. Błażowa 2021-10-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących 2021-09-29
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompownią ścieków i jej zasilaniem energetycznym policznikowym w miejscowości Błażowa Górna 2021-09-28
Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji na budowę sortowni odpadów z wykorzystaniem istniejących obiektów i urządzeń zakładu 2021-09-20
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich informuje o wszczęciu postępowania na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z ujęcia - studni kopanej zlokalizowanej na działce nr ewid. 3515/12 obr. Kąkolówka 2021-09-20
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie na temat słowackiej Elektrowni Jądrowej Mochovce 2021-09-14
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stacji elektroenergetycznej 110/15kV Błażowa oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej miejscoweg 2021-09-10
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Błażowa oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej tejże zmia 2021-09-10
Uchwały Zgromadzenia Celowego Związku Gmin "Eko-Logiczni". 2021-09-07
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 1994 położonej na terenie Kąkolówka 2021-09-06
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dwóch przepompowni ścieków oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Błażowa, Błażowa Dolna 2021-09-01
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zawiadamia o zwołaniu Komisji Założeń Planów 2021-08-31
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. Przebudowa linii 15kV - linia Boguchwała - Błażowa p. Straszydle od słupa nr 7 w trzonie do słupa nr 4 2021-08-25
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków decyzją RZ.RZT.70.196.2021.MKO na okres 3 lat. 2021-08-23
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie RZ.RZT.70.196.2021.MKO z dnia 30 lipca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 2021-08-23
Odwołanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałaniu Elektroskażeniom 2021-08-23
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Błażowa Górna gmina Błażowa 2021-08-17
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie cz. działki o nr ewid. 773, 795 w Kąkolówce 2021-07-28
Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie cz. działki o nr ewid. 773, 795 w Kąkolówce 2021-07-27
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dwóch przepompowni ścieków oraz przyłączy w miejscowości Błażowa Dolna 2021-07-26
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Błażowa Górna 2021-07-26
Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE6002 B wraz z kablową linią zasilającą 2021-07-26
Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. 2021-07-26
Zawiadomienie Burmistrza Tyczyna o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków. 2021-07-22
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 1994 w Kąkolówce 2021-07-12
Zarządzenie nr 257/2021 Burmistrza Błażowej z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Błażowej 2021-07-07
Zarządzenie Nr 256/2021 Burmistrza Błażowej z dnia 05.07.2021 r. na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym 2021-07-05
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE6002 B na działce nr 697 w Błażowej 2021-07-02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków. 2021-07-01
Obwieszczenie o wszczęciu na żądanie PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w ramach przebudowy linii SN 15kV Błażowa p. Tyczyn 2021-07-01
Ustalenie zakresu raportu dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Błażowa Górna 2021-06-09
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Błażowa Dolna i Nowy Borek 2021-06-07
Ustalenie zakresu raportu dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą na terenie cz. działki o nr ewid. 773, 795 położonej w Kąkolówka. 2021-06-07
Ustalenie zakresu raportu dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, dwóch przepompowni ścieków oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa i Błażowa Dolna 2021-06-07
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Błażowa Górna 2021-06-01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą na terenie cz. działki o nr ewid. 773, 795 położonej w Kąkolówka. 2021-05-17
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, dwóch przepompowni ścieków oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa i Błażowa Dolna 2021-05-17
Zarządzenie nr 238 /2021 Burmistrza Błażowej z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Błażowej w związku ze świętami przypadającymi w sobotę. 2021-04-29
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Błażowa Dolna i Nowy Borek 2021-03-12
Zakres raportu dla inwestycji: budowie oczyszczalni ścieków na działkach nr 1912, 1913, 1914, 1915, 1923, 3150 (stan przed scaleniem gruntów) w miejscowości Nowy Borek gmina Błażowa 2021-02-25
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n: Budowa sortowni odpadów z wykorzystaniem istniejących obiektów i urządzeń zakładu zagospodarowania odpadów 2021-02-22
Zawiadomienie o wszczęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oczyszczalni ścieków na działkach nr 1912, 1913, 1914, 1915, 1923, 3150 (stan przed scaleniem gruntów) w miejscowości Nowy Borek gmina Błażowa 2021-02-22
Urząd Miejski w Błażowej zaprasza do złożenia oferty na sprawowanie profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy nad pracownikami. 2021-02-08
Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE6002 B wraz z kablową linią zasilającą na działce nr 697 w Błażowej 2021-02-03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1620/1 położonej na terenie Lecka gm. Błażowa. 2021-01-29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.2.2020.AD.8. 2021-01-29
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych na ro 2021 rok w Gminie Błażowa 2021-01-28
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o umorzeniu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE6002 B wraz z kablową linią zasilającą na działce nr 697 w Błażowej 2021-01-15
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego 2021-01-14
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego 2020-12-14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2020r., znak: WOOŚ.442.1.2020AD.135 2020-12-07
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr RZE6002B wraz z linią kablową na działce nr dz. nr 697 w Błażowej 2020-12-03
Zarządzenie nr 205/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia dniem wolnym od pracy 24.12.2020r. w Urzędzie Miejskim w Błażowej za święto przypadające w sobotę 26.12.2020r. 2020-12-04
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr RZE7013B na dz. nr 2006/1 w Nowym Borku 2020-12-01
Obwieszczenie zawiadamiające o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 1994 w Kąkolówce gm. Błażowa 2020-12-01
Decyzja o umorzeniu postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002D. 2020-11-16
Postanowienie Burmistrza Błażowej o dopuszczeniu na prawach strony Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom Prawo do Życia do udziału w postępowaniu administracyjnym. 2020-11-16
Informacja PGW Wody Polskie znak RZ.ZUZ.1.4210.431.2020.DS z dnia 2020-10-30 o wszczęciu postępowania administracyjnego. 2020-11-03
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 2020-11-02
Postanowienie sprostowania omyłki w decyzji Burmistrza Błażowej z dnia 22.05.2020 r. znak: BiG.6733.6.20 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Hyżne i Błażowa Dolna 2020-11-02
Obwieszczenie odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Błażowa Dolna i Nowy Borek 2020-10-26
Zawiadomienie o wszczęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Błażowa Dolna i Nowy Borek 2020-10-20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr RZE6002B wraz z linią kablową na działce nr dz. nr 697 w Błażowej 2020-10-16
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr RZE7013B na działce nr 2006/1 w Nowym Borku 2020-10-16
Zawiadomienie Burmistrza Błażowej znak O.4123.2.2020 2020-10-12
Zarządzenie nr 183/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej 2020-09-30
Zawiadomienie Burmistrza Błażowej znak O.4123.1.2020 z dnia 28.09.2020r. 2020-09-28
Zarządzenie nr 182/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 2020-09-25 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w okresie od października 2020r. do grudnia 2020r. 2020-09-25
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE6002D w Błażowej Górnej 2020-09-17
Ogłoszenie Burmistrza Błażowej o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w okresie od października 2020 r. do grudnia 2020 r. 2020-08-28
Zawiadomienie PGW Wody Polskie znak RZ.ZUZ.1.4210.193.2020.MKo z dnia 2020-08-26 2020-09-01
Wszczęcie postępowania plus zakres raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE6002 B wraz z kablową linią zasilającą w Błażowej 2020-08-04
Zawiadomienie PGW Wody Polskie znak RZ.ZUZ.1.4210.330.2020.MK 2020-07-30
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne dla Elefant 2020-07-28
Wszczęcie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr RZE7013B położonej na terenie Nowy Borek, gm. Błażowa 2020-07-24
Decyzja Burmistrza Błażowej w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownią wodociągową w miejscowości Nowy Borek 2020-07-16
Decyzja Burmistrza Błażowej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Błażowa i Błażowa Górna 2020-07-16
Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 2020-07-10 2020-07-13
Zarządzenie 151/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 24.06.2020 roku w sprawie: zmiany godzin pracy punktu obsługi kasowej w Urzędzie Miejskim w Błażowej. 2020-06-30
Zarządzenie nr 153/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania komisji celem ustalenia zasiłku celowego w związku z wystąpieniem na terenie gminy Błażowa nagłych zjawisk atmosferycznych. 2020-06-29
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o zakończeniu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownią wodociągową w miejscowości Nowy Borek 2020-06-24
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Błażowa i Błażowa Górna 2020-06-24
Zarządzenie nr 150/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 18 czerwca 2020 r w sprawie organizacji, uruchomiania i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Błażowej 2020-06-19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzeń wodnych, tj. stawu rekreacyjnego na działkach nr 52/2, 51/4 obręb Błażowa Górna wraz z odprowadzanie wód do rowu przydrożnego. 2020-06-12
Szkolenia rezerwistów w Wojsku Polskim od 15 czerwca 2020-06-10
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych na 2020 rok w gminie Błażowa 2020-06-09
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownią wodociągową w miejscowości Nowy Borek 2020-06-01
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Błażowa i Błażowa Górna 2020-06-01
Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownia ścieków w miejscowości Błażowa Dolna 2020-05-22
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Hyżne i Błażowa Dolna 2020-05-22
Zarządzenie nr 141/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany godzin pracy punktu obsługi kasowej w Urzędzie Miejskim w Błażowej. 2020-05-19
Zarządzenie nr 139/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu o stanie Gminy Błażowa obejmującego rok 2019 oraz określenia obszarów raportu 2020-05-13
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie informuje że na żądanie P4 Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o numerze RZE7013B wraz z kablową linią zasilającą 2020-05-08
Zawiadomienie w sprawie wszczęcia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownią wodociągową w miejscowości Nowy Borek 2020-05-07
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku warsztatu samochodowego na terenie działki nr 1870, 1872 i 1874 położonej na terenie Nowy Borek 2020-05-04
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Hyżne i Błażowa Dolna 2020-05-04
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Błażowa i Błażowa Górna 2020-05-04
Zarządzenie nr 135/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wznowienia pracy punktu obsługi kasowej w Urzędzie Miejskim w Błażowej 2020-04-29
Zarządzenie nr 132/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wdrożenia procedur zapewniających bezpieczeństwo pracownikom Urzędu Miejskiego w realizacji zadań służbowych w czasie pandemii COVID-19 2020-04-20
Zarządzenie nr 131/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania zakazu handlu na rynku w Błażowej 2020-04-14
Obwieszczenie w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002E wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr 2160 położonej na terenie Kąkolówka. 2020-03-24
Informacja Starosty Rzeszowskiego 2020-03-19
Zarządzenie nr 124/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zakazu handlu na rynku w Błażowej 2020-03-17
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak RG-IX.7131.45.57.2019.WCT/MP z dnia 2020-03-12 wraz z załącznikami 2020-03-16
Zarządzenie nr 123/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Błażowej 2020-03-16
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002E wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr 2160 położonej na terenie Kąkolówka. 2020-03-06
Obwieszczenie RDOŚ nr WOOŚ.420.17.12.2019.PM.22. 2020-02-19
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-B wraz z kablową linią zasilającą na terenie działki nr 697 położonej na terenie Błażowa gm. Błażowa 2020-02-20
Obwieszczenie o projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002E wraz z wewnętrzną linią zasilającą 2020-02-10
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kv Błażowa - Boguchwała przez Straszydle od słupa 35 2020-01-20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kv Błażowa - Boguchwała przez Straszydle od słupa 35 2019-12-30
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii 2019-12-20
Zawiadamia się że w dniu 19.12.2019 r. zostało wszczęte postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002E wraz z wewnętrzną linią zasilającą 2019-12-19
Obwieszczenie znak WOOŚ.420.17.9.2019.NH.23 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 2019-12-16
Obwieszczenie znak WOOŚ.420.17.9.2019.NH.22 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 2019-12-16
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kv Błażowa - Boguchwała przez Straszydle od słupa 15. 2019-12-04
Burmistrz Błażowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 2019-11-22
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków w miejscowości Błażowa i Błażowa Dolna, gmina Błażowa. 2019-11-18
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków w miejscowości Błażowa i Błażowa Dolna, gmina Błażowa. 2019-11-18
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2019-11-18
AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BŁAŻOWA 2019-11-06
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 2019-10-23
Decyzja nr BiG.6733.19.19 w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kv Błażowa - Boguchwała przez Straszydle od słupa 29 2019-10-15
Obwieszczenie RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków. 2019-10-09
Decyzja nr BiG.6733.18.19 w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kv Błażowa - Boguchwała przez Straszydle 2019-09-26
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE7013-B wraz z instalacją elektroenergetyczną na terenie działki nr 2006/1 położonej na terenie Nowy Borek 2019-09-20
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków. 2019-09-04
Obwieszczenie RDOŚ o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie 2019-09-02
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE7013-B wraz z instalacją elektroenergetyczną na terenie działki nr 2006/1 położonej na terenie Nowy Borek 2019-08-27
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kV Błażowa - Boguchwała przez Straszydle od słupa 29 do stacji trafo Błażowa 16. 2019-09-02
Decyzja nr BiG.6733.14.19 w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownią wodociągową 2019-08-26
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kV Błażowa - Boguchwała przez Straszydle 2019-08-27
Decyzja nr BiG.6733.9.19 w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2019-08-26
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownia wodociągową 2019-08-08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2019-08-08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa sortowni odpadów z wykorzystaniem istniejących obiektów i urządzeń zakładu zagospodarowa 2019-08-01
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE7013-B wraz z instalacją elektroenergetyczną na terenie działki nr 2006/1 położonej na terenie Nowy Borek 2019-08-01
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kv Błażowa - Boguchwała przez Straszydle 2019-08-01
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-RZE7013-B 2019-07-19
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownia wodociągową 2019-07-15
Obwieszczenie RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków 2019-07-17
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2019-07-08
Obwieszczenie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyczynianiami oraz przepompownia ścieków 2019-07-01
Obwieszczenie RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków" 2019-06-18
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z informacją 2019-06-03
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków. 2019-05-30
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023 2019-05-29
Burmistrz Błażowej ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Błażowa 2019-03-06
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej 2019-03-12
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Błażowej z dnia 30 listopada 2019 r., znak: BiG-6220.1.2018 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2019-02-22
Nabór partnerów do działania 4.1 Błażowa v 2 2019-02-20
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Błażowa na 2019 rok. 2019-01-24
Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej poszukuje osób chętnych do realizacji usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Błażowa 2019-01-02
Burmistrz Błażowej decyzją nr BiG.6220.1.18 z dnia 30.11.2018 umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-B 2018-12-27
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 2018-12-14
Burmistrz Błażowej decyzją dnia 4.12.2018 r. nr BiG.6733.6.18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr RZE6002D 2018-12-04
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Błażowej z dnia 03.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2018-12-03
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-B 2018-11-30
Ogłoszenie Burmistrza Błażowej o dniu 24 grudnia 2018 r. wolnym od pracy 2018-11-30
Rozpatrzenie wniosku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom "Prawo do Życia" wniesionego w dniu 8.11.2018 r. w sprawie o dopuszczenie tejże organizacji społecznej do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym 2018-11-23
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-D 2018-11-15
Zarządzenie Nr 387/2018 Burmistrza Błażowej z dnia 08.11.2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 2018-11-08
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 2018-11-08
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 2018-11-08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-B 2018-10-31
Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-D 2018-10-22
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-D wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki nr 1238 położonej na terenie Błaż 2018-09-11
Obwieszczenie RDOŚ 2018-08-27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: 2018-07-18
Wystąpienie o opinię do organów w zakresie potrzeby opracowania raportu 2018-07-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjngo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY 2018-07-16
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2018-06-18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2018-05-18
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Błażowa 2016-03-08
ZMIANA PRAWA BUDOWLANEGO 2015-07-08
Regulamin 2006-08-09
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Błażowa 2007-02-13


  Ilość odwiedzin: 492698