Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia i konkursy

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 76981
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa hali sportowej z zapleczem oraz łącznikiem BiG.6733.6.24 2024-06-19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV BiG.6733.8.24 2024-06-10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami BiG.6733.5.24 2024-06-07
Zarządzenie Nr 70 /2024 Burmistrza Błażowej z dnia 03.06.2024 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Błażowa w 2024 roku w zakresie działaln 2024-06-03
Zarządzenie Nr 69/2024 Burmistrza Błażowej z dnia 29.05.2024 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac 2024-05-29
Obwieszczenie o zmianie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Przebudowa zmiana sposobu użytkowania rozbudowa starej szkoły na Wiejski Dom Kultury BiG.6733.2.24 2024-05-28
Obwieszczenie o uzgodnieniach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV BiG.6733.7.24 2024-05-28
Obwieszczenie o uzgodnieniach w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa hali sportowej z zapleczem oraz łącznikiem BiG.6733.6.24 2024-05-21
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowie Elektrowni Słonecznej. BiG.6220.3.20 2024-05-20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV BiG.6733.7.24 2024-05-16
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego RK.ZUZ.4210.141.2024.AKo 2024-05-20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami BiG.6733.5.24 2024-05-14
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia BiG.6733.4.24 2024-05-14
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej BiG.6733.3.24 2024-05-14
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Przebudowa zmiana sposobu użytkowania rozbudowa starej szkoły na WDK BiG.6733.2.24 2024-05-10
Otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Błażowa w zakresie 2024-05-06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2024-04-26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa hali sportowej z zapleczem oraz łącznikiem BiG.6733.6.24 2024-04-26
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji Burmistrza Błażowej nr BiG.6733.28.23 z dnia 15.01.2024 r 2024-04-24
Obwieszczenie o uzgodnieniach w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami BiG.6733.5.24 2024-04-24
Obwieszczenie o uzgodnieniach w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia BiG.6733.4.24 2024-04-24
Obwieszczenie o uzgodnieniach w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej BiG.6733.3.24 2024-04-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami BiG.6733.5.24 2024-04-03
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dwóch przepompowni ścieków oraz przyłączy BiG.6220.01.24-treść decyzji 2024-03-18
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dwóch przepompowni ścieków oraz przyłączy BiG.6220.01.24 2024-03-18
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami BiG.6733.33.2 2024-03-18
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr RZE7133A BiG.6733.32.23 2024-03-18
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami BiG.6733.30.23 2024-03-18
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączaniami, pompą wodociągową oraz przyłączem elektrycznym zasilającym policznikowym BiG.6733.01.24 2024-03-18
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej BiG.6733.31.23 2024-03-18
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania RK.ZUZ.4210.63.2024.MC 2024-03-18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia BiG.6733.4.24 2024-03-11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Przebudowa, zmiana sposobu użytk. rozbudowa starej szkoły na Wiejski Dom Kultury BiG.6733.2.24 2024-03-08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączaniami, pomp.wodociągowej BiG.6733.01.24 2024-02-27
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami BiG.6733.33.23 2024-02-27
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Stacja bazowa telefonii komórkowej nr RZE7133A BiG.6733.32.23 2024-02-27
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa sieci wodociągowej BiG.6733.31.23 2024-02-27
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami BiG.6733.30.23 2024-02-27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej BiG.6733.3.24 2024-02-22
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dwóch przepompowniścieków oraz przyłaczy BiG.6220.01.24 2024-02-22
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego OS-IV.7440.03.2024.WZ 2024-02-22
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa sieci nN 0,4 kV BiG.6733.27.23 2024-02-19
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania. RK.ZUZ.4211.3.2024.MK 2024-02-19
Zarządzenie nr 14 Burmistrza Błażowej z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomość położoną w Białce, gm. Błażowa oznaczoną jako działka nr 1044 na okres 3 lat oraz ogłoszenia wykazu. 2024-02-07
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami, pompownią wodociągową oraz przyłączem elektrycznym zasilającym policznikowym" 2024-02-05
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Stacja bazowa telefonii komórkowej nr RZE7133A wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą i kanalizacją kablową" 2024-02-05
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej " BiG.6733.31.23 2024-02-05
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami" BiG.6733.33.23 2024-02-05
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami" BiG.6733.30.23 2024-02-05
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarkpackiego z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych. 2024-02-05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. 2024-02-05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, usługę wodną, w związku inwestycją pn.: "Budowa publicznej drogi gminnej klasy L od ul. ks. M. Pilipca..." 2024-02-02
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: RZ.ZUZ.1.4210.455.2023.MKo 2024-02-02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami, pompownią wodociągową oraz przyłączem elektrycznym BiG.6733.01.24 2024-01-29
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 25 listopada 2022 r. wydana została decyzja znak: RZ.ZUZ.1.4210.342.2022.MC 2024-01-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa sieci nN 0,4kV BiG.6733.27.23 2024-01-22
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciach p.n. Budowa farmy fotowoltaicznej Białka III. BiG.6220.4.23 2024-01-19
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączaiami BiG.6733.29.23 2024-01-15
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączaiami BiG.6733.28.23 2024-01-15
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Rozwadów - Strachocina wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. 2024-01-10
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami BiG.6733.26.23 2024-01-08
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji deszczowej BiG.6733.25.23 2024-01-08
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego 2024-01-04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia BiG.6733.34.23 2023-12-27
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami BiG.6733.29.23 2023-12-27
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami BiG.6733.28.23 2023-12-27
Wybory Uzupełniające Ławników na kadencję 2024-2027 2023-12-21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami BiG.6733.33.23 2023-12-21
Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych Programu Ochrony Środowiska na lata 2024-2027 dla Gminy Błażowa z perspektywą na lata 2028-2031. 2023-12-18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej BiG.6733.31.23 2023-12-15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami BiG.6733.30.23 2023-12-15
Zarządzenie nr 244 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2023r. zmieniające zarządzenie Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. 2023-12-12
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i uzgodnieniu projektu decyzji celu publicznego p.n:Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami BiG.6733.29.23 2023-12-07
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i uzgodnieniu projektu decyzji celu publicznego p.n:Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami BiG.6733.28.23 2023-12-07
Obwieszczenie o możliwości zapoznania sie i uzgodnieniu projektu decyzji celu publicznego p.n: Przebudowa sieci nN 0,4kV BiG.6733.27.23 2023-12-07
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami BiG.6733.26.23 2023-12-07
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa sieci kanalizacji deszczowej BiG.6733.25.23 2023-12-07
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie informuje, że przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, od dnia 1 stycznia 2024 roku badanie próbek mięsa na obecność włośni może być przeprowadzone wyłącznie w laboratorium 2023-12-07
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publ 2023-12-06
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciach p.n. Budowa farmy fotowoltaicznej Białka III. BiG.6220.4.23 2023-12-04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa sieci nN 0,4kV BiG.6733.27.23 2023-11-29
Zarządzenie nr 233 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029. 2023-11-28
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia BiG.6733.24.23 2023-11-20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia BiG.6733.23.23 2023-11-20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia BiG.6733.22.23 2023-11-20
Zarządzenie nr 646 Burmistrza Błażowej z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Błażowa z zakresu wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji. 2023-11-20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami BiG.6733.29.23 2023-11-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami BiG.6733.28.23 2023-11-16
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji Burmistrza Błażowej nr BiG.6733.16.23 z dnia 12.09.2023 r 2023-11-16
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie o wydaniu decyzji w związku z inwestycją pn. Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-02-89532 2023-11-16
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 2023-11-15
Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami BiG.6733.26.23 2023-11-14
Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa sieci kanalizacji deszczowej BiG.6733.25.23 2023-11-14
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o wszczęciu postępowani 2023-11-03
Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia BiG.6733.24.23 2023-10-30
Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia BiG.6733.23.23 2023-10-30
Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia BiG.6733.22.23 2023-10-30
Zarządzenie nr 634/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 25 października 2023r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Błażowej w związku z dniami świątecznymi przypadającymi w soboty 2023-10-30
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n: Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa budynku starej szkofy na Wiejski Dom Kultury BiG.6733.21.23 2023-10-26
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia BiG.6733.20.23 2023-10-26
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycją pn.: Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-02-89532 2023-10-25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami BiG.6733.26.2023 2023-10-13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji deszczowej BiG.6733.25.2023 2023-10-13
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wydaniu decyzja znak: BiG.6220.2.23 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej Białka II o mocy do 2 MW 2023-10-09
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej. BiG.6220.3.23 2023-10-09
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia BiG.6733.24.23 2023-10-05
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia BiG.6733.23.23 2023-10-05
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia BiG.6733.22.23 2023-10-05
Petycja Odrębna 2023-09-22
Postanowienie Wójta Hyżnego w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji 2023-09-20
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego 2023-09-11
Zarządzenie Nr 607/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 1 września 2023 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości oznaczonej, jako działka: nr 831 o pow. 0,6556 ha obręb Piątkowa oraz ogłoszenia wykazu. 2023-09-01
Burmistrz Błażowej ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania 2023-09-01
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej Białka o mocy do 1,5 MW 2023-08-11
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej Białka o mocy do 1,5 MW 2023-08-11
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcie p.n. budowa farmy fotowoltaicznej Białka II o mocy 2 MW 2023-08-11
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.5.2023 2023-08-08
Burmistrz Błażowej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-08-07
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej Białka III plus zakres raportu 2023-07-28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na: Budowie farmy fotowoltaicznej na działce nr 1994 i 2005 położonej na terenie Kąkolówka gm. Błażowa. 2023-07-10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej i opina o zakresie raportu na budowę farmy fotowoltaicznej Białka III 2023-06-29
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy fotowoltaicznej Białka. 2023-06-15
Zarządzenie Nr 555a/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Błażowa w 2023 roku w zakresie dzi 2023-06-05
Zarządzenie Nr 554a/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej pracy 2023-06-01
WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027 2023-06-01
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w decyzji z dnia 25 listopada 2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.342.2022.MC 2023-05-26
Obwieszczene Wójta Gminy Hyżne znak RIG4.6220.4.2021.BC/1.2023.MR z 22.05.2023 r., informującego o sprostowaniu omyłki pisarskiej w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 01.06.2022 r., znak RIG4.6220.4.2021.BC 2023-05-26
Decyzja znak: BiG.6220.6.22 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa publicznej drogi gminnej klasy L od ul. księdza Michała Pilipc 2023-05-19
Ogłoszenie Burmistrza Błażowej o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Błażowa w 2023 w zakresie działalności wspomagającej rozwój ws 2023-05-11
Zarządzenie Nr 541/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2023 zadań publicznych Gminy Błażowa 2023-05-10
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-05-08
Burmistrz Błażowej zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. budowa farmy fotowoltaicznej Białka 2023-05-02
Burmistrz Błażowej zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej klasy L od ul. księdza Michała Pilipca 2023-04-28
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-VIII.7820.1.5.2023 w sprawie rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka 2023-04-27
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały w sprawie budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych położonych w miejscowości Błażowa. 2023-04-18
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy fotowoltaicznej 2023-03-31
AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BŁAŻOWA 2023-03-09
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej dotyczące udziału społeczeństwa w zakresie wydania decyzji środowiskowej dla Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą BiG.6220.5.20 2023-03-08
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej dotyczące udziału społeczeństwa w zakresie wydania decyzji środowiskowej dla Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą BiG.6220.3.20 2023-03-08
Zarządzenie nr 514/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Błażowa. 2023-03-07
Burmistrz Błażowej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-03-01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 508 w Błażowej Górnej 2023-02-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków na działkach nr 2869 i 1565 w miejscowości Nowy Borek gmina Błażowa 2023-02-01
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla drogi gminnej plus wnioski o opinię w zakresie raportu 2022-12-28
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr ewid.: 508 w Błażowej Górnej 2022-12-27
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oczyszczalni ścieków w Nowy Borek 2022-12-08
Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZ.ZUZ.1.4210.342.2022.MC 2022-12-05
Obwieszczenie dotyczące udziału społeczeństwa w zakresie wydania decyzji środowiskowej dla oczyszczalni ścieków w Nowym Borku 2022-11-04
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 2022-11-04
Ogłoszenie Burmistrza Błażowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu MPZP dla stacji elektroenergetycznej 110/15kV Błażowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-11-04
Burmistrz Błażowej informuje, że Gmina Błażowa planuje przystąpić w 2023 roku do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 realizowanego w terminie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. współfinans. z Funduszu Solidarnościowego 2022-10-27
Burmistrz Błażowej informuje, że Gmina Błażowa planuje przystąpić w 2023 roku do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2023 realizowanego w terminie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. współfinans. z Funduszu Solidarnościowego 2022-10-27
Ogłoszenie Burmistrza Błażowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Błażowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-10-20
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowy Borek 2022-10-14
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wydaniu decyzja nr BiG.6220.3.22 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. przebudowa drogi gminnej Futoma - Piątkowa (Dyraki) 2022-10-05
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wydaniu decyzja nr BiG.6220.2.22 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. przebudowa drogi gminnej Kąkolówka - Głębokie 2022-10-03
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka na odcinku Kielnarowa - Dylągówka 2022-09-29
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dla decyzji środowiskowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Kąkolówka - Głębokie 2022-09-01
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dla decyzji środowiskowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Futoma - Piątkowa (Dyraki) 2022-09-01
Burmistrz Błażowej ogłoszenia otwartegy konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Błażowa z zakresu wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji. 2022-08-24
Zapytanie o zakres raportu dla inwestycji pod nazwą budowa elektrowni fotowoltaicznej na dz.508 Błażowa Górna 2022-08-23
Wszczęcie postępowania w sprawie decyzji środowiskowej na budowę elektrowni fotowoltaicznej na dz.508 Błażowa Górna 2022-08-22
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WOOŚ.421.7.2022.BK.28) 2022-08-19
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WOOŚ.421.7.2022.BK.29) 2022-08-19
Obwieszczenie RDOŚ o zakończenia postępowania w sprawie zmiany lasu na użytek rolny 2022-08-09
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informują o wszczęciu postępowania 2022-08-08
Zarządzenie nr 398/2022 Burmistrza Błażowej z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem dwie części nieruchomości budynkowej położonej w Nowym Borku, gm. Błażowa na działce nr 2129 na okres jednego roku oraz ogłoszenia wykazu. 2022-07-21
Postanowienie Wójta Gminy Hyżne z dnia 15 lipca 2022 r. 2022-07-18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WOOŚ.421.7.2022.BK.23) 2022-07-06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WOOŚ.42.8.2022.AT.6) 2022-06-30
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-06-29
Zarządzenie nr 384/2022 Burmistrza Błażowej z dnia 17 czerwca 2022r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości. 2022-06-17
Zarządzenie nr 383/2022 Burmistrza Błażowej z dnia 17 czerwca 2022r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 2022-06-17
Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne RIG4.6220.4.2021.BC 2022-06-01
Obwieszczenie RDOŚ znak WOOŚ.421.7.2022.BK.15 2022-05-25
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Błażowa 2022-05-25
Informacja o wszczęciu postępowania Dyrektora PGW WP 2022-05-13
Ogłoszenie Burmistrza Błażowej o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Błażowa w 2022. 2022-05-11
Zarządzenie Nr 364/2022 Burmistrza Błażowej z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2022 zadań publicznych 2022-05-10
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Błażowa do roku 2030 - aktualizacja. 2022-05-05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 2022 r. 2022-05-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-04-28
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-04-26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 kwietnia 2022 r. 2022-04-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne 2022-04-08
Burmistrz Błażowej podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Błażowa została przeznaczona do zbycia w drodze zamiany 2022-03-30
Informacja o wszczęciu postępowania Dyrektora PGW WP 2022-03-24
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-03-10
Obwieszczenie o wszczęciu decyzji środowiskowej na realizacje zadanie p.n przebudowa drogi gminnej Futoma - Piątkowa (Dyraki) 2022-03-08
Obwieszczenia Wójta Gminy Dynów z dnia 07.03.2022 r. 2022-03-08
Obwieszczenie o wszczęciu decyzji środowiskowej na realizacje zadanie p.n przebudowa drogi gminnej Kąkolówka - Głębokie 2022-03-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów z dnia 01.03.2022 2022-03-02
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę drogi gminnej Błażowa Górna - Białka - Lecka 2022-03-01
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę drogi gminnej 108068R Błażowa - Wilczak - Nowy Borek 2022-03-01
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE6002 B na działce nr 697 w Błażowej 2022-02-02
Zarządzenie Nr 333/2022 Burmistrza Błażowej z dnia 01.02.2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Błażowej Górnej gm. Błażowa oznaczonej jako działka nr 287/2 2022-02-01
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania 2022-01-26
Obwieszczenie w sprawie udziału społeczeństwa w decyzji środowiskowej dla budowy oczyszczalni ścieków 2022-01-26
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji decyzji środowiskowej dla budowy oczyszczalni ścieków 2022-01-25
Obwieszczenie w sprawie częściowej zmiany wnosku o decyzję środowiskową dla budowy oczyszczalni ścieków 2022-01-25
Obwieszczenie w sprawie wznowienia decyzji środowiskowej dla budowy oczyszczalni ścieków 2022-01-24
Dotyczy opini biegłego 2022-01-18
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dla decyzji środowiskowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Błażowa - Wilczak - Nowy Borek 2022-01-17
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dla decyzji środowiskowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Błażowa Górna - Białka - Lecka 2022-01-17
Obwieszczenie o powołaniu biegłego do postępowania środowiskowego 2022-01-12
Zarządzenie nr 313/2021 Burmistrza Błażowej z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Błażowej w związku ze świętami przypadającymi w sobotę 2021-12-21
Przedłużenie postępowania administracyjnego w sprawie decyzji środowiskowej 2021-12-21
Zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Błażowa Górna- Białka - Lecka 2021-12-21
Zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 108068R Błażowa - Wilczak - Nowy Borek 2021-12-20
Zarządzenie Nr 310/2021 Burmistrza Błażowej z dnia 30.11.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2004 Burmistrza Gminy Błażowa z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2021-12-01
Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia kart adresowych zabytków 2021-11-15
Obwieszczenie Samorzadowego Kolegium Odwoławczego 2021-11-10
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-11-04
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 2021-11-04
Zarządzenie Nr 297/2021 Burmistrza Błażowej z dnia 27.10.2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Błażowej gm. Błażowa 2021-10-27
Obwieszczenie o zawieszeniu przedsięwzięcia polegającego na: ?budowie oczyszczalni ścieków na działkach nr 1912, 1913, 1914, 1915, 1923, 3150 (stan przed scaleniem gruntów) w miejscowości Nowy Borek. 2021-10-26
Zarządzenie nr 295/2021 Burmistrza Błażowej z dnia 13 października 2021r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli spalania odpadów i paliw niedozwolonych w paleniskach domowych na terenie Gminy Błażowa 2021-10-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących 2021-09-29
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompownią ścieków i jej zasilaniem energetycznym policznikowym w miejscowości Błażowa Górna 2021-09-28
Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji na budowę sortowni odpadów z wykorzystaniem istniejących obiektów i urządzeń zakładu 2021-09-20
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich informuje o wszczęciu postępowania na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z ujęcia - studni kopanej zlokalizowanej na działce nr ewid. 3515/12 obr. Kąkolówka 2021-09-20
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie na temat słowackiej Elektrowni Jądrowej Mochovce 2021-09-14
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stacji elektroenergetycznej 110/15kV Błażowa oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej miejscoweg 2021-09-10
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Błażowa oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej tejże zmia 2021-09-10
Uchwały Zgromadzenia Celowego Związku Gmin 2021-09-07
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 1994 położonej na terenie Kąkolówka 2021-09-06
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dwóch przepompowni ścieków oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Błażowa, Błażowa Dolna 2021-09-01
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zawiadamia o zwołaniu Komisji Założeń Planów 2021-08-31
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. Przebudowa linii 15kV - linia Boguchwała - Błażowa p. Straszydle od słupa nr 7 w trzonie do słupa nr 4 2021-08-25
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków decyzją RZ.RZT.70.196.2021.MKO na okres 3 lat. 2021-08-23
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie RZ.RZT.70.196.2021.MKO z dnia 30 lipca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 2021-08-23
Odwołanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałaniu Elektroskażeniom 2021-08-23
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Błażowa Górna gmina Błażowa 2021-08-17
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie cz. działki o nr ewid. 773, 795 w Kąkolówce 2021-07-28
Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie cz. działki o nr ewid. 773, 795 w Kąkolówce 2021-07-27
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dwóch przepompowni ścieków oraz przyłączy w miejscowości Błażowa Dolna 2021-07-26
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Błażowa Górna 2021-07-26
Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE6002 B wraz z kablową linią zasilającą 2021-07-26
Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. 2021-07-26
Zawiadomienie Burmistrza Tyczyna o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków. 2021-07-22
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 1994 w Kąkolówce 2021-07-12
Zarządzenie nr 257/2021 Burmistrza Błażowej z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Błażowej 2021-07-07
Zarządzenie Nr 256/2021 Burmistrza Błażowej z dnia 05.07.2021 r. na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym 2021-07-05
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE6002 B na działce nr 697 w Błażowej 2021-07-02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków. 2021-07-01
Obwieszczenie o wszczęciu na żądanie PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w ramach przebudowy linii SN 15kV Błażowa p. Tyczyn 2021-07-01
Ustalenie zakresu raportu dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Błażowa Górna 2021-06-09
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Błażowa Dolna i Nowy Borek 2021-06-07
Ustalenie zakresu raportu dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą na terenie cz. działki o nr ewid. 773, 795 położonej w Kąkolówka. 2021-06-07
Ustalenie zakresu raportu dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, dwóch przepompowni ścieków oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa i Błażowa Dolna 2021-06-07
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Błażowa Górna 2021-06-01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą na terenie cz. działki o nr ewid. 773, 795 położonej w Kąkolówka. 2021-05-17
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, dwóch przepompowni ścieków oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa i Błażowa Dolna 2021-05-17
Zarządzenie nr 238 /2021 Burmistrza Błażowej z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Błażowej w związku ze świętami przypadającymi w sobotę. 2021-04-29
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Błażowa Dolna i Nowy Borek 2021-03-12
Zakres raportu dla inwestycji: budowie oczyszczalni ścieków na działkach nr 1912, 1913, 1914, 1915, 1923, 3150 (stan przed scaleniem gruntów) w miejscowości Nowy Borek gmina Błażowa 2021-02-25
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n: Budowa sortowni odpadów z wykorzystaniem istniejących obiektów i urządzeń zakładu zagospodarowania odpadów 2021-02-22
Zawiadomienie o wszczęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oczyszczalni ścieków na działkach nr 1912, 1913, 1914, 1915, 1923, 3150 (stan przed scaleniem gruntów) w miejscowości Nowy Borek gmina Błażowa 2021-02-22
Urząd Miejski w Błażowej zaprasza do złożenia oferty na sprawowanie profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy nad pracownikami. 2021-02-08
Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE6002 B wraz z kablową linią zasilającą na działce nr 697 w Błażowej 2021-02-03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1620/1 położonej na terenie Lecka gm. Błażowa. 2021-01-29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.2.2020.AD.8. 2021-01-29
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych na ro 2021 rok w Gminie Błażowa 2021-01-28
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o umorzeniu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE6002 B wraz z kablową linią zasilającą na działce nr 697 w Błażowej 2021-01-15
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego 2021-01-14
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego 2020-12-14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2020r., znak: WOOŚ.442.1.2020AD.135 2020-12-07
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr RZE6002B wraz z linią kablową na działce nr dz. nr 697 w Błażowej 2020-12-03
Zarządzenie nr 205/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia dniem wolnym od pracy 24.12.2020r. w Urzędzie Miejskim w Błażowej za święto przypadające w sobotę 26.12.2020r. 2020-12-04
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr RZE7013B na dz. nr 2006/1 w Nowym Borku 2020-12-01
Obwieszczenie zawiadamiające o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 1994 w Kąkolówce gm. Błażowa 2020-12-01
Decyzja o umorzeniu postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002D. 2020-11-16
Postanowienie Burmistrza Błażowej o dopuszczeniu na prawach strony Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom Prawo do Życia do udziału w postępowaniu administracyjnym. 2020-11-16
Informacja PGW Wody Polskie znak RZ.ZUZ.1.4210.431.2020.DS z dnia 2020-10-30 o wszczęciu postępowania administracyjnego. 2020-11-03
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 2020-11-02
Postanowienie sprostowania omyłki w decyzji Burmistrza Błażowej z dnia 22.05.2020 r. znak: BiG.6733.6.20 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Hyżne i Błażowa Dolna 2020-11-02
Obwieszczenie odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Błażowa Dolna i Nowy Borek 2020-10-26
Zawiadomienie o wszczęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Błażowa Dolna i Nowy Borek 2020-10-20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr RZE6002B wraz z linią kablową na działce nr dz. nr 697 w Błażowej 2020-10-16
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr RZE7013B na działce nr 2006/1 w Nowym Borku 2020-10-16
Zawiadomienie Burmistrza Błażowej znak O.4123.2.2020 2020-10-12
Zarządzenie nr 183/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej 2020-09-30
Zawiadomienie Burmistrza Błażowej znak O.4123.1.2020 z dnia 28.09.2020r. 2020-09-28
Zarządzenie nr 182/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 2020-09-25 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w okresie od października 2020r. do grudnia 2020r. 2020-09-25
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE6002D w Błażowej Górnej 2020-09-17
Ogłoszenie Burmistrza Błażowej o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w okresie od października 2020 r. do grudnia 2020 r. 2020-08-28
Zawiadomienie PGW Wody Polskie znak RZ.ZUZ.1.4210.193.2020.MKo z dnia 2020-08-26 2020-09-01
Wszczęcie postępowania plus zakres raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE6002 B wraz z kablową linią zasilającą w Błażowej 2020-08-04
Zawiadomienie PGW Wody Polskie znak RZ.ZUZ.1.4210.330.2020.MK 2020-07-30
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne dla Elefant 2020-07-28
Wszczęcie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr RZE7013B położonej na terenie Nowy Borek, gm. Błażowa 2020-07-24
Decyzja Burmistrza Błażowej w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownią wodociągową w miejscowości Nowy Borek 2020-07-16
Decyzja Burmistrza Błażowej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Błażowa i Błażowa Górna 2020-07-16
Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 2020-07-10 2020-07-13
Zarządzenie 151/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 24.06.2020 roku w sprawie: zmiany godzin pracy punktu obsługi kasowej w Urzędzie Miejskim w Błażowej. 2020-06-30
Zarządzenie nr 153/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania komisji celem ustalenia zasiłku celowego w związku z wystąpieniem na terenie gminy Błażowa nagłych zjawisk atmosferycznych. 2020-06-29
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o zakończeniu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownią wodociągową w miejscowości Nowy Borek 2020-06-24
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Błażowa i Błażowa Górna 2020-06-24
Zarządzenie nr 150/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 18 czerwca 2020 r w sprawie organizacji, uruchomiania i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Błażowej 2020-06-19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzeń wodnych, tj. stawu rekreacyjnego na działkach nr 52/2, 51/4 obręb Błażowa Górna wraz z odprowadzanie wód do rowu przydrożnego. 2020-06-12
Szkolenia rezerwistów w Wojsku Polskim od 15 czerwca 2020-06-10
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych na 2020 rok w gminie Błażowa 2020-06-09
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownią wodociągową w miejscowości Nowy Borek 2020-06-01
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Błażowa i Błażowa Górna 2020-06-01
Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownia ścieków w miejscowości Błażowa Dolna 2020-05-22
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Hyżne i Błażowa Dolna 2020-05-22
Zarządzenie nr 141/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany godzin pracy punktu obsługi kasowej w Urzędzie Miejskim w Błażowej. 2020-05-19
Zarządzenie nr 139/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu o stanie Gminy Błażowa obejmującego rok 2019 oraz określenia obszarów raportu 2020-05-13
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie informuje że na żądanie P4 Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o numerze RZE7013B wraz z kablową linią zasilającą 2020-05-08
Zawiadomienie w sprawie wszczęcia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownią wodociągową w miejscowości Nowy Borek 2020-05-07
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku warsztatu samochodowego na terenie działki nr 1870, 1872 i 1874 położonej na terenie Nowy Borek 2020-05-04
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Hyżne i Błażowa Dolna 2020-05-04
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Błażowa i Błażowa Górna 2020-05-04
Zarządzenie nr 135/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wznowienia pracy punktu obsługi kasowej w Urzędzie Miejskim w Błażowej 2020-04-29
Zarządzenie nr 132/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wdrożenia procedur zapewniających bezpieczeństwo pracownikom Urzędu Miejskiego w realizacji zadań służbowych w czasie pandemii COVID-19 2020-04-20
Zarządzenie nr 131/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania zakazu handlu na rynku w Błażowej 2020-04-14
Obwieszczenie w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002E wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr 2160 położonej na terenie Kąkolówka. 2020-03-24
Informacja Starosty Rzeszowskiego 2020-03-19
Zarządzenie nr 124/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zakazu handlu na rynku w Błażowej 2020-03-17
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak RG-IX.7131.45.57.2019.WCT/MP z dnia 2020-03-12 wraz z załącznikami 2020-03-16
Zarządzenie nr 123/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Błażowej 2020-03-16
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002E wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr 2160 położonej na terenie Kąkolówka. 2020-03-06
Obwieszczenie RDOŚ nr WOOŚ.420.17.12.2019.PM.22. 2020-02-19
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-B wraz z kablową linią zasilającą na terenie działki nr 697 położonej na terenie Błażowa gm. Błażowa 2020-02-20
Obwieszczenie o projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002E wraz z wewnętrzną linią zasilającą 2020-02-10
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kv Błażowa - Boguchwała przez Straszydle od słupa 35 2020-01-20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kv Błażowa - Boguchwała przez Straszydle od słupa 35 2019-12-30
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii 2019-12-20
Zawiadamia się że w dniu 19.12.2019 r. zostało wszczęte postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002E wraz z wewnętrzną linią zasilającą 2019-12-19
Obwieszczenie znak WOOŚ.420.17.9.2019.NH.23 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 2019-12-16
Obwieszczenie znak WOOŚ.420.17.9.2019.NH.22 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 2019-12-16
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kv Błażowa - Boguchwała przez Straszydle od słupa 15. 2019-12-04
Burmistrz Błażowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 2019-11-22
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków w miejscowości Błażowa i Błażowa Dolna, gmina Błażowa. 2019-11-18
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków w miejscowości Błażowa i Błażowa Dolna, gmina Błażowa. 2019-11-18
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2019-11-18
AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BŁAŻOWA 2019-11-06
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 2019-10-23
Decyzja nr BiG.6733.19.19 w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kv Błażowa - Boguchwała przez Straszydle od słupa 29 2019-10-15
Obwieszczenie RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków. 2019-10-09
Decyzja nr BiG.6733.18.19 w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kv Błażowa - Boguchwała przez Straszydle 2019-09-26
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE7013-B wraz z instalacją elektroenergetyczną na terenie działki nr 2006/1 położonej na terenie Nowy Borek 2019-09-20
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków. 2019-09-04
Obwieszczenie RDOŚ o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie 2019-09-02
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE7013-B wraz z instalacją elektroenergetyczną na terenie działki nr 2006/1 położonej na terenie Nowy Borek 2019-08-27
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kV Błażowa - Boguchwała przez Straszydle od słupa 29 do stacji trafo Błażowa 16. 2019-09-02
Decyzja nr BiG.6733.14.19 w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownią wodociągową 2019-08-26
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kV Błażowa - Boguchwała przez Straszydle 2019-08-27
Decyzja nr BiG.6733.9.19 w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2019-08-26
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownia wodociągową 2019-08-08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2019-08-08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa sortowni odpadów z wykorzystaniem istniejących obiektów i urządzeń zakładu zagospodarowa 2019-08-01
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE7013-B wraz z instalacją elektroenergetyczną na terenie działki nr 2006/1 położonej na terenie Nowy Borek 2019-08-01
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kv Błażowa - Boguchwała przez Straszydle 2019-08-01
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-RZE7013-B 2019-07-19
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownia wodociągową 2019-07-15
Obwieszczenie RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków 2019-07-17
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2019-07-08
Obwieszczenie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyczynianiami oraz przepompownia ścieków 2019-07-01
Obwieszczenie RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków" 2019-06-18
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z informacją 2019-06-03
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków. 2019-05-30
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023 2019-05-29
Burmistrz Błażowej ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Błażowa 2019-03-06
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej 2019-03-12
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Błażowej z dnia 30 listopada 2019 r., znak: BiG-6220.1.2018 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2019-02-22
Nabór partnerów do działania 4.1 Błażowa v 2 2019-02-20
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Błażowa na 2019 rok. 2019-01-24
Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej poszukuje osób chętnych do realizacji usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Błażowa 2019-01-02
Burmistrz Błażowej decyzją nr BiG.6220.1.18 z dnia 30.11.2018 umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-B 2018-12-27
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 2018-12-14
Burmistrz Błażowej decyzją dnia 4.12.2018 r. nr BiG.6733.6.18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr RZE6002D 2018-12-04
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Błażowej z dnia 03.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2018-12-03
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-B 2018-11-30
Ogłoszenie Burmistrza Błażowej o dniu 24 grudnia 2018 r. wolnym od pracy 2018-11-30
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-D 2018-11-15
Rozpatrzenie wniosku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom "Prawo do Życia" wniesionego w dniu 8.11.2018 r. w sprawie o dopuszczenie tejże organizacji społecznej do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym 2018-11-23
Zarządzenie Nr 387/2018 Burmistrza Błażowej z dnia 08.11.2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 2018-11-08
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 2018-11-08
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 2018-11-08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-B 2018-10-31
Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-D 2018-10-22
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-D wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki nr 1238 położonej na terenie Błaż 2018-09-11
Obwieszczenie RDOŚ 2018-08-27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: 2018-07-18
Wystąpienie o opinię do organów w zakresie potrzeby opracowania raportu 2018-07-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjngo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY 2018-07-16
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2018-06-18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2018-05-18
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Błażowa 2016-03-08
ZMIANA PRAWA BUDOWLANEGO 2015-07-08
Regulamin 2006-08-09
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Błażowa 2007-02-13