GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Podatki
 
Kategoria Podatki
Nazwa pozycji Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.
Potrzebne dokumenty
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  
Oświadczenie  
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie  
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolnicznego  
Dodatkowe informacje

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2020r.


1.    W 2020 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2020 r., w dwóch terminach, tj.


a)      od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

b)      od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

 

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego
, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok,
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Do pobrania:

Wniosek  do ARiMR o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   

Wniosek można również pobrać ze strony internetowej ARiMR 

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html 

2.    Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3.    Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

4.   W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

5.    W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.

6.    Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(www.minrol.gov.pl).  

7.     Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).

8.    Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na
1 litr oleju w 2020 r.  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2313), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

1)   kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz

 

2)   kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.Współczynniki przeliczeniowe sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe

 

 

Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich

 

Współczynnik przeliczenia sztuk bydła
na duże jednostki przeliczeniowe

 

Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku

  0,36

Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca

0,9

Buhaje powyżej 18 miesiąca

1,4

Cielęta do 6 miesiąca

   0,15

Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku

 0,3

Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca

 0,8

Krowy

1

 

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.


9.    Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu dodatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.


10.    W 2020 r. wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

a)   od dnia 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku
w pierwszym terminie,

b)   od dnia 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku
w drugim terminie,

-gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

   Obowiązujące akty prawne:

Ustawa z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340)

Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz.2247)

Ustawa z dnia 9.11. 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244)

Rozporządzenie RM z dnia 27.11.2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na 2019 r.

Rozporządzenie  z dnia 20.12.2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej