GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Podatki
 
Kategoria Podatki
Nazwa pozycji Podatek od środków transportowych w 2020 r.
Potrzebne dokumenty
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1  
Załącznik do deklaracji DT-1/A  
Tabela nr 1  
Tabela nr 2  
Tabela nr 3  
Dodatkowe informacje
Podmiot opodatkowania
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Przedmiot opodatkowania
- Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
- Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
- Autobusy.

Termin powstania obowiązku podatkowego
- W przypadku nabycia nowego środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany.
- W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
- Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane
1. złożyć w Urzędzie Miejskim w Błażowej w terminie do 15 lutego, deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2. odpowiednio skorygować deklarację w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Termin płatności
Dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 516,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 720,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 840,00 zł.
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton jak w tabeli nr 1,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 044,00 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton jak w tabeli nr 2,
5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, (z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 552,00 zł,
6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton ( z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), jak w tabeli nr 3,
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 840,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1 248,00 zł.
 
  Ilość odwiedzin: 268255