GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Podatki
 
Kategoria Podatki
Nazwa pozycji Podatek leśny w 2020 r.
Potrzebne dokumenty
Deklaracja na podatek leśny DL-1 - do 30 czerwca 2019 roku  
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach INRL-1 obowiązują do 30 czerwca 2019 roku  
Dodatkowe informacje


Podmiot opodatkowania
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów lub posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania
Wszystkie lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna, przy czym lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (symbol Ls).

Termin powstania obowiązku podatkowego
- Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
- Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o lasach IL-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
- Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Termin płatności
- Dla osób fizycznych
- w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
- Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie mających osobowości prawnej - według składanych deklaracji w 12 ratach do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.

Stawka podatku
Za 1 ha fizyczny lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 42,7328zł.
 
  Ilość odwiedzin: 268252