GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Podatki
 
Kategoria Podatki
Nazwa pozycji Podatek rolny w 2020 r.
Potrzebne dokumenty
Deklaracja na podatek rolny DR-1 - do 30 czerwca 2019 roku  
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach INRL-1 obowiązują do 30 czerwca 2019 roku  
Dodatkowe informacje


Podmiot opodatkowania
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania
Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin powstania obowiązku podatkowego

- Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
- Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o gruntach IR-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub w przypadku zaistnienia zmian sposobu użytkowania gruntów.
- Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mają obowiązek złożyć deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 
Termin płatności
- Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
- Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.
 
Gospodarstwo rolne
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.
 
Jak liczymy podatek ?
Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Błażowa jest w III okręgu podatkowym) zgodnie z poniższym wzorem:
- Dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta.
- Dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5 q żyta.

Stawki podatku
- Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 146,15 zł
- Pozostałe grunty, od 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 292,30 zł
 
  Ilość odwiedzin: 268243