GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     Kategoria: Zezwolenia
Liczba odwiedzin kategorii: 5650 
 

Wydawanie zezwoleń na obrót i sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm. /.

Obrót hurtowy

- Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
- Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm. /.
Uchwała Rady Miejskiej w Błażowej nr IX/56/2003 z dnia 19.08.2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Błażowa, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Błażowa, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała nr XVII/95/2004 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 08 czerwca 2004 r. w sprawi: zmiany uchwały własnej nr IX/56/2003 z dnia 19.08.2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Błażowa, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała nr XXVIII/148/2013 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 21 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Błażowa, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XLVII/310/10 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: ustalenia dla terenu gminy Błażowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Błażowej.

Zezwolenie, wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Zezwolenia, o których mowa wyżej wydaje się na czas oznaczony, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3. powyżej 18% zawartości alkoholu.

Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane są opłaty. Wysokość opłaty zależy od rodzaju alkoholu objętego zezwoleniem oraz od wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Opłaty wnoszone są na rachunek organu wydającego zezwolenie.
/Art. 111 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm. /.

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.

I. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera: - oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
- numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej, - przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu sprzedaży i składowania napojów alkoholowych.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
3. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Błażowej, pokój nr 11, tel. /017/ 22 97 119.

Opłaty:

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, /Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm. /.
- opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu i piwa,
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłaty te dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Natomiast przedsiębiorcy, którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Wysokość opłaty rocznej w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
a) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa ? wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
b) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
c) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu ? wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła w/w wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.

II. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia zawiera:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
- numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
- przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu sprzedaży i składowania napojów alkoholowych,

Opłaty:

- opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Zezwolenie, o których mowa w art. 18 i 181 ustawy nie podlegają opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Błażowa, pokój nr 11, tel. /017/ 22 97 119 w. 15.

Informacje dodatkowe:

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na okres nie krótszy niż 2 lata.

Zezwolenie wygasa w przypadku:
- likwidacji punktu sprzedaży,
- upływu terminu ważności zezwolenia,
- zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
- zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
- nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nie dokonania opłaty w odpowiedniej wysokości w wyznaczonym terminie.

 
 

Załączniki:
 1. SCHEMATY PROCEDUR KONTROLI I PROCEDUR SPRAWDZAJĄCYCH STOSOWANYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 2. Oświadczenie wartości sprzedanych napojów alkoholowych za rok 2020
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 4. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Ilość odwiedzin: 879315