GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     Kategoria: Ewidencja Działalności Gospodarczej
Liczba odwiedzin kategorii: 5611 
 

JAK ZAREJESTROWAĆ WŁASNĄ FIRMĘ

I. Informacja ogólna

1.Od 1 lipca 2011r. obowiązuje znowelizowana Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 t.j.)

2.Nowa ustawa wprowadza system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

3.Posługując się formularzem CEIDG-1, każdy obywatel może zarejestrować swoją firmę przez INTERNET lub dokonać zmian we wpisie ewidencyjnym.

4.Do końca 2011 roku Gmina przekazała z ewidencji gminnej do CEIDG dane dotyczące funkcjonujących przedsiębiorców (aktywnych i zawieszonych). Z dniem przeniesienia do CEIDG Burmistrz przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

II. Informacja szczegółowa

System Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bez zbędnej formalności umożliwia osobom fizycznym zarejestrowanie firmy. Przyszły przedsiębiorca musi jedynie wypełnić wniosek zamieszczony na platformie internetowej http://www.firma.gov.pl i opatrzyć go podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Wpis do ewidencji następuje automatycznie w momencie przyjęcia przez system danych z formularza.

Wniosek może zostać również wypełniony on-line i wydrukowany a następnie w formie papierowej dostarczony do gminy. Urzędnik wprowadza wniosek do systemu lub go odnajduje /w przypadku formy elektronicznej/ i po weryfikacji tożsamości składającego wniosek oraz poprawności wniosku dokonuje przeniesienia go do systemu CEIDG podpisując go uprzednio własnym podpisem.

Do rejestracji działalności gospodarczej niezbędne jest podanie następujących danych podstawowych:

imię i nazwisko przedsiębiorcy, jego data urodzenia, PESEL, NIP, REGON (jeśli posiada), adres zamieszkania, adres kontaktowy: nr telefonu oraz e-mail, (na który przedsiębiorca będzie otrzymywał informację z CEIDG), miejsce i przedmiot działalności zgodnie z PKD.

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy ? zakazów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16-18 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

1. wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

2. zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

3. zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

4. przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Istotną zmianą jest również to, iż zaświadczenia o wpisie w CEIDG nie będą miały formy pisemnej do jakiej wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, ale tylko formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG. Dzięki CEIDG przedsiębiorca może samodzielnie uzupełniać i aktualizować swoje dane w ewidencji opatrując wniosek podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

III. Zawieszenie działalności gospodarczej.

Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

IV. Dostęp do informacji o innych przedsiębiorcach.

CEIDG służy także jako praktyczna wyszukiwarka informacji o przedsiębiorcach. Dzięki niej można znaleźć aktualne dane o własnej działalności jak również dane o firmach ? przedsiębiorcach, z którymi chcielibyśmy zawiązać współpracę.

 
 
  Ilość odwiedzin: 879292